Εκπαιδευτές Ενηλίκων

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για εκπαιδευτές ενηλίκων εστιάζει στο να διασφαλίσει ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων που συμμετέχουν θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να αναπτύξουν τους πόρους και τις πρακτικές τους και να ενσωματώσουν το νέο λογισμικό ανοικτού κώδικα στη διδασκαλία τους. Μέσω του προγράμματος train-the-trainer, οι εκπαιδευτές ενηλίκων αναπτύσσουν κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η μάθηση βάσει προκλήσεων λειτουργεί καλύτερα για τους εκπαιδευόμενους.  Το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών υποστηρίζει επίσης τους εκπαιδευτές ώστε να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων αυτών δυναμικών, εμπλουτισμένων με μέσα εκπαιδευτικών πόρων που βασίζονται σε προκλήσεις, οι οποίοι αποτελούν σημαντική καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ενότητα 1: Εισαγωγή στο πρόγραμμα Money Matters Οικονομικός Αλφαβητισμός Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών/-τριών και στις έννοιες της Οικογενειακής Μάθησης

Ενότητα 2: Προσδιορισμός του βασικού οικονομικού λεξιλογίου και των εννοιών και εξέταση των οικονομικών σχέσεων σε διάφορες κοινότητες

Ενότητα 3: Διαχείριση κινδύνων και συναισθημάτων που σχετίζονται με τα χρήματα

Ενότητα 4: Διαχείριση των χρημάτων κατά τη διάρκεια κρίσιμων περιόδων της ζωής

Ενότητα 5: Ο ρόλος του χρήματος στη ζωή μας, ο αριθμητισμός και η σημασία τους στον Οικονομικό Αλφαβητισμό

Ενότητα 6: Δημιουργία και χρήση ψηφιακών πόρων

Back to courses